Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest WTW Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartoszyce (11-200) przy ul. Konopnickiej 2 F (dalej jako Spółka).
 2. Ze Spółką można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, tel. +48 89 762 32 64
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym: adres –mail oraz imię i nazwisko są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • c) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  • d) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Spółki jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową, w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Spółka przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Spółka nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • a) dostępu do treści danych,
  • b) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • c) przenoszenia danych,
  • d) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
  • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Pani/Panu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wnoszenie sprzeciwu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.