W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej jako RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WTW Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie, na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku WTW Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stosować poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WTW Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartoszyce (11-200) przy ul. Konopnickiej 2 F (dalej jako Spółka).
 2. Ze Spółką można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, tel. +48 89 762 32 64
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • c) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  • d) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Spółki jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową, w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Spółka przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  • b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak dochodzenie należności, usługi prawne, usługi marketingowe i analityczne,
  • c) operatorom pocztowym i kurierom,
  • d) bankom, w zakresie realizacji płatności,
  • e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycofywanie zgód pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.
 9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • a) dostępu do treści danych,
  • b) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • c) przenoszenia danych,
  • d) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
  • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Pani/Panu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wnoszenie sprzeciwu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.