WTW Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Opracowanie w przedsiębiorstwie WTW Poland Sp. z o.o. wysokosprawnych turbin wodnych Kaplana, przeznaczonych na niskie, średnie i wysokie spiętrzenia

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych: badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzących do opracowania znacząco udoskonalonej wodnej turbiny Kaplana o podwyższonej sprawności hydraulicznej, podwyższonej szybkobieżności oraz polepszonym współczynniku kawitacji.

Efektem przeprowadzenia zaplanowanych prac badawczych będzie opracowanie rozwiązań umożliwiających podwyższenie poziomu sprawności turbiny z wirnikiem 3, 4-łopatowym we wszystkich zakresach średnio o 4 pp. oraz opracowanie turbiny z wirnikiem 5-łopatowym, o takim samym stopniu sprawności. Podwyższenie sprawności nowego produktu o 4 pp. we wszystkich zakresach spowoduje, iż osiągnięta zostanie maksymalna średnia sprawność dla nowego produktu na poziomie nie mniejszym niż 91%.

Rezultatem przeprowadzonych prac B+R będzie wprowadzeniu wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej WTW Poland Sp. z o.o., poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych turbin Kaplana o podwyższonej sprawności hydraulicznej, podwyższonej szybkobieżności oraz obniżonym współczynniku kawitacji.


Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 31.12.2020

Wartość projektu: 1 627 510,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 285 391,94 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Opis projektu w pdf - pobierz pdf

 

Przejdź do projektu badawczego


WTW Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej WTW Poland Sp. z o.o. w Bartoszycach poprzez kompleksową termomodernizację budynku przedsiębiorstwa

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku przedsiębiorstwa WTW Poland Sp. z o.o., poprzez jego termomodernizację oraz podniesienie sprawności systemu grzewczego i wymianę źródła ciepła z węglowego i drzewnego na gazowe.

Dzięki zaplanowanym w projekcie pracom termomodernizacyjnym oraz wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy, osiągnięty zostanie wzrost efektywności energetycznej o 73,72% w odniesieniu do stanu obecnego. Efekt ten zagwarantowany będzie, dzięki:

- wymianie 1007 m2 zewnętrznej ściany warstwowej hali, ociepleniu 597 m2 ściany zewnętrznej, ociepleniu 2033,22 m2 stropodachu, ociepleniu 1497,35 m2 podłogi na gruncie, wymianie 1011,6 m2 okien, wymianie 57,5 m2 bramy(niekwalifikowane).

- wymianie źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej poprzez: montaż: 14 szt. nagrzewnic, 2 kotłów gazowych, automatyki pogodowej (1 kpl.), liczników ciepła dla c.o. i c.w.u., gazomierza, ok. 550 m orurowania, izolacji cieplnej do orurowania, zaworów odpowietrzających 14 szt., regulacyjnych 2 szt. oraz trójdrogowych 14 szt.)

Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie zmniejszenie strat ciepła, obniżone zostanie zużycie energii końcowej oraz obniżą się koszty eksploatacyjne i uzyskany zostanie efekt większej racjonalizacji wydatków. Działania podjęte w projekcie zagwarantują również bezpośredni pozytywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji gazów cieplarnianych.


Okres realizacji projektu: 18.04.2019 - 30.04.2020

Wartość projektu: 1 553 343,02 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 797 058,05 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Opis projektu w pdf - pobierz pdf


Projekt: Wdrożenie Innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland SP. Z o.o. w Bartoszycach

Zapytanie ofertowe:


Wynik zapytania ofertowego:


Projekt: Wdrożenie Innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland Sp. z o.o. w Bartoszycach - pobierz pdf

Celem projektu firmy WTW Poland Sp. z o.o., jest wdrożenie, do własnej działalności, wyników samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R, które stały się podstawą zgłoszenia patentowego i otrzymania patentu na wynalazek „Ułożyskowanie głównego wału turbiny wodnej” (numer prawa wyłącznego PAT.224665). Przeprowadzone przez Spółkę prace B+R będą podstawą do wdrożenia, nowej technologii produkcji turbiny wodnej do zastosowania na niskich stopniach wodnych.

Rozpoczęcie rzeczowe i finansowe projektu zaplanowano na okres 04.05.2017 r. – 31.12.2017 r.

Realizacji projektu odbywać się będzie w siedzibie firmy przy ul. Konopnickiej 2F w Bartoszycach.

Przedmiotowa inwestycja składa się z jednego dwuetapowego działania, które będzie obejmowało zakup środka trwałego oraz oprogramowania, niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.


Całkowita wartość projektu: 1 086 090.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 618 011.70 PLN


Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego i gazowego w produkcji turbin dla elektrowni wodnych - pobierz pdf

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego i gazowego w produkcji turbin dla elektrowni wodnych"


Całkowita wartość projektu: 436 650,00 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 101 413,29 PLN

Beneficjent: WTW Poland Sp. z o.o.